Algemene voorwaarden

voorwaarden: cadeaubonnen

A. Iedere cadeauboncode kan slechts 1 maal worden gebruikt en is uniek. Bewaar de code zorgvuldig.
B. In geval van diefstal en verlies (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code)  wordt geen nieuwe cadeaubon verstrekt en vindt geen vergoeding plaats.
C. Iedere cadeaubon is gedurende een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. De factuurdatum is de aanschafdatum.
D. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 

Voorwaarden: winkel

1. Toepasselijkheid.
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dierenparadijs Theuns worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dierenparadijs Theuns ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dierenparadijs Theuns is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dierenparadijs Theuns dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Dierenparadijs Theuns zijn vrijblijvend en Dierenparadijs Theuns behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Betalingen
4.1 Betalingen geschieden door middel van de aangeboden faciliteiten die worden geboden in de webshop.

5. Levering
5.1 De door Dierenparadijs Theuns opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dierenparadijs Theuns verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Reclames / aansprakelijkheid / Retourneren
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Dierenparadijs Theuns daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dierenparadijs Theuns de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dierenparadijs Theuns te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Indien u artikelen terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar info@dierenparadijstheuns.nl met reden van retour zenden en vermeld duidelijk het bestelnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
7.5 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
7.6 Pallet verzendkosten worden niet vergoed.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Dierenparadijs Theuns (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Dierenparadijs Theuns niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Dierenparadijs Theuns.
8.2 De administratie van Dierenparadijs Theuns geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dierenparadijs Theuns in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dierenparadijs Theuns gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dierenparadijs Theuns kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dierenparadijs Theuns in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dierenparadijs Theuns vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Dierenparadijs Theuns is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.